Delphes

, par DELISLE Robin, Collège Paul Bert, Malakoff


Qu'est-ce qu'un sanctuaire ?


Τὰ πολλὰ καὶ μεγάλα τοῦ κόσμου μυστήρια διὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἑρμηνευει.
Τὸ δ'ἱερόν ἐστιν ἱερὸς τόπος ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐν τῷ ἱερῷ ὁ ἄνθρωπος τὰ τῶν θεῶν εἴδολα τάττεται. Τοῖς δ'εἰδωλοις προσφέρει δῶρα ὁ ἄνθρωπος.
Πολλάκις ἐστιν ἐν τοῖς ἱεροῖς θέατρα καὶ στάδια. Οὕτω δ'ἐν Δελφοῖς στάδιον καὶ θέατρον ἐστιν.

Noms
Adjectifs
Mots invariables
Verbes
εἴδολον, -ου (τὸ) : la statue
ἱερὸν, -ου (τὸ) : le sanctuaire
κόσμος, -ου (ὁ) : l'univers

ἱερὸς,ὰ,ὸν : sacré
μέγας, μεγάλη, μέγα grand
πολύς,πολλή,πολύ : nombreux.
ἐπὶ + génitif : sur
οὕτω : ainsi
πολλάκις : souvent
ἑρμηνευει : il interprète
προσφέρει : il apporte
τάττεται : il dispose


Retrouvez les mots français formés à partir de :
ἱερὸς, στάδιον, θέατρον et μυστήρια

Quelques notions de grammaire...

Déclinaison des mots neutres de la déclinaison thématique

Cas
Singulier
Pluriel
Nominatif - vocatif - accusatif
τὸ θέατρον
τὰ θέατρα
Génitif
τοῦ θεάτρου
τῶν θεάτρων
Datif
τῷ θεάτρῳ
τοῖς θεάτροις
Traduisez le texte.

Eléments grammaticaux...


ἐστιν ... θέατρα καὶ στάδια
En grec, le neutre pluriel se construit avec un verbe au singulier quand il est en position sujet.
On fait remonter cette incohérence apparente à une époque antérieure à la langue grecque : Le -α est un vestige de cette époque révolue ; il s'agit d'un singulier collectif présent en indo-européen.
Ainsi dans ἐστιν ... θέατρα καὶ στάδια, "il y a des théâtres et des stades", l'idée sous-jacente est "il y a un ensemble de théâtres et de stades". Le singulier du verbe paraît de cette manière beaucoup plus naturel.

Les lieux sacrés en Grèce (Musée Vivant de l'Antiquité)...
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/religrec/lieuxcul.htm

Delphes.

Pausanias, historien grec du IIème siècle qui a beaucoup voyagé décrit ainsi son arrivée à Delphes...
Ἐν δὲ τῷ προνάῳ τῷ ἐν Δελφοῖς γεγραμμένα ἐστιν ὠφελήματα ἀνθρώποις ἐς βίον · ἐγράφη δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν οὕς γενέσθαι σοφὸυς λέγουσιν Ἕλληνες.(...) Οὗτοι ὀὖν οἱ ἄνδρες ἀφικόμενοι ἐς Δελποὺς ἀνέθεσαν τῷ Ἀπόλλονι τὰ ᾀδόμενα "Γνῶθι σαυτὸν" καὶ "Μηδὲν ἄγαν".

Traduisez les textes qui suivent.

Puis il exprime son admiration face au théâtre...
Τοῦ περιβόλου δὲ τοῦ ἱεροῦ θέατρον ἔχεται θέας ἄξιον · (...) στάδιον δέ σφισιν ἀνωτάτω τῆς πόλεως τοῦτό ἐστιν · ἐπεποίητο δὲ ἐκ τῆς πέτρας, όποῖαι περὶ τὸν Παρνασσόν εἰσιν αἱ πολλαί.
A votre avis, à quel cas est le mot πόλεως ? Avez-vous vu cette désinence ailleurs ? Quel indice, à défaut, peut vous mettre sur la voie ? Le nominatif de πόλεως est πόλις (ἡ) (la cité). Qu'en déduisez-vous-vous sur les mots en -ις
Vocabulaire :
ἔχεται + adjectif = être, se tenir.
ὁ περίβολος : l'enceinte
ἡ θέα, τῆς θέας : la contemplation.
ἄξιος,α,ον + Génitif : digne de.
στάδιον δέ σφισιν ἀνωτάτω τῆς πόλεως τοῦτό ἐστιν : ce stade se situe tout en haut de leur cité.
ἐπεποίητο : il avait été fait.
ἡ πέτρα, τῆς πέτρας : la pierre.
όποῖος,α,ον : pronom relatif. όποῖαι reprend le mot pierre.
περὶ + accusatif = autour de ( devant un nom de lieu ou de personne ), contre, dans la région de.

Un mot enfin sur la fontaine de Castalie ...
Εκ δὲ τοῦ γυμνασίου τῷ ἐς τὸ ἱερὸν ἀνιοντι ἔστιν ἐν δεξίᾳ τῆς ὁδοῦ τὸ ὕδωρ τῆς Κασταλίας · καὶ πιεῖν ἡδύ.

Pausanias, Description de la Grèce X,8,9
----------------------------------------------------------------------
τῷ ...ἀνιοντι : datif d'intérêt = pour celui qui remonte. les deux compléments de lieu dépendent du participe présent.
δεξίος,α,ον : placé à droite.
Κασταλία,ης : Castalie.
καὶ πιεῖν ἡδύ : ἡδύ s'accorde avec τὸ ὕδωρ qui est neutre. agréable + infinitif.
πιεῖν : boire.


Faites une recherche sur la fontaine de Castalie.

Vous ferez la visite virtuelle de Delphes sur le site suivant :
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo-grece/delphes/delph1.htm

APOLLON ET LES MUSES

Texte d'origine
Texte transformé
Εἲς Μούσας Καὶ Ἀπόλλωνα

    μουσάων ἄρχωμαι Ἀπόλλωνός τε Διός τε:
ἐκ γὰρ Μουσάων καὶ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
ἄνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθονὶ καὶ κιθαρισταί,
ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες: ὃ δ' ὄλβιος, ὅν τινα Μοῦσαι
φίλωνται: γλυκερή οἱ ἀπὸ στόματος ῥέει αὐδή.

Extrait de l'hymne homérique, A Apollon et aux Muses
Εἲς Μούσας Καὶ Ἀπόλλωνα

Διά τε καὶ Ἀπόλλονα καὶ τὰς Μούσας ᾄδω :
ἐκ γὰρ τῶν Μουσῶν καὶ τοῦ ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος
Ἄνθρωποι μὲν  ἀοιδοὶ καὶ κιθαρισταί  εἰσιν ἐπὶ ἐπὶ χθονὶ.
Ἄνθρωποι δὲ ἐκ δὲ Διὸς βασιλεύουσιν.
Οἱ ἄνθρωποι οὕς αἱ Μούσαι φιλοῦσιν ὄλβιοι εἰσιν :
γλυκερή αὐδή ἀπὸ τοῦ στόματος ῥέει.


Texte d'origine
μουσάων = Μούσων
ἄρχωμαι se construit avec le génitif. Le sens de ce mot a déjà été vu dans les leçons précédentes. Il est ici au futur de l'indicatif.
κιθαριστής, -οῦ se décline au pluriel sur le modèle de Μοῦσα
ἄνδρες , βασιλῆες sont des nominatifs pluriels. Déduire le sens de βασιλεύς de βασιλεία (vu à la leçon précédente).
ἔασιν = εἰσιν
ὃ δε = celui-ci, il
ὅν τινα vient de ὅστις (celui qui)
φίλωνται est un futur
γλυκερή = γλυκερά
οἱ = le grec peut exprimer la possession par un datif d'attribution. C'est ici le cas avec une forme archaïque d'un pronom. Mot à mot, "à lui" = son, sa.
Texte transformé
ᾄδω = je chante
αὐδή, -ῆς (ἡ) la voix humaine
βασιλεύω = je règne
ἑκηβόλος, -η, -ον · qui lance au loin des traits
φιλῶ = j'aime
στομά, -άτος (τό) la bouche
ῥεω = je coule, je m'écoule
Déclinaison des noms et adjectifs en -ων

Cas
ὁ εὔφρων Ἀπόλλων / Le bienveillant Apollon
Nominatif
ὁ  εὔφρων  Ἀπόλλων
Vocatif
εὔφρον  Ἀπόλλον
Accusatif
τὸν  εὔφρονα Ἀπόλλωνα *
Génitif
τοῦ εὔφρονος Ἀπόλλονος
Datif
τῷ εὔφρονι Ἀπόλλονι

* Ἀπόλλων  est irrégulier à l'accusatif : son - ω  ne se transforme pas en - ο.

Déclinaison athématique au pluriel

Cas
ἡ Μοῦσα / La Muse
Nominatif
αἱ Μούσαι
Vocatif
Μούσαι
Accusatif
τάς Μούσας
Génitif
τῶν Μούσων
Datif
ταῖς Μούσαις


Version d'imitation : Apollon

Ἀπόλλων τοῦ Διός υἱός ἐστιν. Ἀπόλλωνι ξανθοί τε και καλοί  τριχοί ἐισιν. Τοῖς ἀνθτρώποις τὸν ἥλιον εἰσφέρει. Οἱ δ'ἄνθρωποι τὸν εὔδαιμονα Ἀπολλονα ἐν Δελφοῖς θεραπεύουσιν. Εὔδοξος καὶ μέγιστος τοίνυν θεὸς Δελφοῖς ἐστιν. Οἱ γαρ ἄνθρωποι εἰς Δελφοὺς ἐρχόνται ὅτι ὁ Ἀπόλλων τὸν λοιπὸν χρόνον προαγορεύει. Οὐκ ὁ θεός  ἀλλὰ παρθένος τὸν λοιπόν χρόνον προαγορεύει. Ὑπό τοῦ δαίμονος, ἡ παρθένος τοὺς ὀνείρους ἑρμενεύει. Ἡ παρθένος Πυθία ὀνομάζεται.  Ἡ παρθένος ἱέρεια τοῦ Ἀπόλλονος ἐστίν. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι τῷ θεῷ χρᾶσθαι βουλόνται, ἔριφον ἢ χίμαιραν πρῶτον τῷ εὔφρονι δαίμονι θύουσιν.

Adjectifs
Noms/Pronoms
Verbes
Mots invariables
γλυκερός, -ά, όν sucré, doux
ἑκηβόλος, -η, -ον · qui lance au loin des traits
εὔδαιμων, -ων, -ον bienheureux
εὔδοξος, -η, -ον célèbre
εὔφρων, -ων, -ον propice, bienveillant
ξανθός, -ή, -όν blond
καλός, -ή, -όν beau
λοιπός, -ή, -ον restant
ὄλβιος, -α, -ον fortuné, chanceux

ἀοιδός, -οῦ (ὁ) l'aède
Ἀπόλλων, -ονος Apollon
αὐδή, -ῆς (ἡ) la voix humaine
δαίμων, -ονος (ὁ) la divinité
Δελφοῖ, -ῶν (οἱ) Delphes
ἔριφος, -ου le chevreau
ἥλιος, -ου (ὁ) le soleil
ἱέρεια, -ας (ἡ) la prêtresse
κιθαριστής, -οῦ (ὁ) le joueur de cithare
ὀνείρος, -ου (ὁ) le rêve
παρθένος, -ου (ἡ) la jeune fille
Πυθία, -ας (ἡ) la Pythie
στομά, -άτος (τό) la bouche
τριχός, -ου (ὁ) la chevelure
χίμαιρα, ας (ἡ) la chevrette
χθών, όνος (ὁ) le sol, la terre
χρόνος, -ου (ὁ) le temps

βουλέται /βουλόνται : il veut/ils veulent
ἑρμενεύει/ουσι il/ils  interpète/interpètent
ἐρχέται/όνται il vient/ils viennet
θεραπεύει/ουσιν il honore, il sert
ils honorent/ils servent
θύει/ θύουσιν : il sacrifie/ils sacrifient
ὀνομάζει il nomme  - ὀνομάζεται il est nommé
προαγορεύει/ουσι il prédit /ils prédisent
ῥέει /ῥέουσι il coule, il s'écoule/ils coulent, ils s'écoulent
χρᾶται/χρῶνται τῷ θεῷ = il consulte/ils
consultent l'oracle.

ὅτι : parce que
οὐ/οὐκ ne...pas...
πρῶτον : d'abord, en premier
τοίνυν assurément, donc, certes
ὑπό + Gen : sous, sous l'effet de


Sur Apollon
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/apollon/apollon.htm
Fiche signalétique très complète :
http://www.insecula.com/contact/A003077_type2_affichage2_page2.html
Sur la Pythie
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/apollon/apolltx5.htm
Sur les Muses
http://www.educnet.education.fr/musagora/muses/default.htm


Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)