Hélios

, par DELISLE Robin, Collège Paul Bert, Malakoff

HYMNE AU SOLEIL

Εἲς Ἥλιον
ἥλιον ὑμνεῖν αὖτε* Διὸς τέκος ἄρχεο Μοῦσα,
Καλλιόπη, φαέθοντα, τὸν Εὐρυφάεσσα* βοῶπις
γείνατο Γαίης παιδὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος :
γῆμε γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων,
αὐτοκασιγνήτην, ἥ οἱ τέκε κάλλιμα τέκνα,
Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐυπλόκαμόν τε Σελήνην
Ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντ’, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν,
ὃς φαίνει θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἵπποις ἐμβεβαώς : σμερδνὸν δ’ ὅ γε δέρκεται ὄσσοις
χρυσέης* ἐκ κόρυθος : λαμπραὶ δ’ ἀκτῖνες ἀπ’ αὐτοῦ*
αἰγλῆεν στίλβουσι παρὰ κροτάφων δέ τ’ ἔθειραι
λαμπραὶ ἀπὸ κρατὸς χαρίεν κατέχουσι πρόσωπον
τηλαυγές* : καλὸν δὲ περὶ χροὶ̈ λάμπεται ἔσθος
λεπτουργές, πνοιῇ ἀνέμων : ὕπο δ’ ἄρσενες ἵπποι.
ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γε στήσας χρυσόζυγον ἅρμα καὶ ἵππους,
αὐτόθι παύεται ἄκρου ἐπ’ οὐρανοῦ, εἰσόκεν αὖτις
θεσπέσιος* πέμπῃσι δι’ οὐρανοῦ Ὠκεανόνδε.

χαῖρε, ἄναξ, πρόφρων δὲ βίον θυμήρε’ ὄπαζε.
ἐκ σέο δ’ ἀρξάμενος κλῄσω* μερόπων γένος ἀνδρῶν
ἡμιθέων, ὧν ἔργα θεαὶ θνητοῖσιν ἔδειξαν.

Texte transformé
Λαμπρόν ἥλιον, Διὸς υἵον, ὑμνεῖν αὖτις ἄρχεις, Μοῦσα, Καλλιόπη. Γίγνεται ἐκ τοῦ υἵου τῆς Γαίας καὶ τοῦ μεστοῦ ἀστέρων Οὐρανοῦ. γαμεῖ γὰρ Εὐρυφάεσσαν ἀγακλειτὴν Ὑπερίων καὶ κάλλους ἀπόγονους δωρεῖται αὐτῇ : Ἠῶ τε ῥοδόπηχυν ἐυπλόκαμόν τε Σελήνην καὶ Ἠλιόν τ’ ἀκάματον. Ὁ Ἥλιος θνητοῖς τε καὶ ἀθανάτοις θεοῖς φαίνει. Δία τὴν τῶν ἀνέμων πνοιήν, ἡ αὐτοῦ στολή περὶ χροιᾶς λάμπει. Ἀπὸ τῆς ἁμάξης λαμπράν ἀκτινοβολιαν εἰς τὴν γήν εἰσβάλλει · ἄρ’ ὁ θεσπέσιος Ἥλιος τὴν χρυσοζύγην ἄμαξην καὶ ἵππους , ἄκρου ἐπ’ οὐρανοῦ, πέμπει, δι’ οὐρανοῦ εἰς Ὠκεανόν. « Χαῖρε ῷ βασιλεῦ τοῦ οὐρανοῦ ! βίον κοσμεῖς »

1 ἔνθ = ἐστιν 2 ὅ = celui qui 3 στήσας = ayant attelé 4 subjonctif présent 3ème personne du singulier. Le COD est sous entendu (χρυσόζυγον ἅρμα)

NomsAdjectifs
ἀκτινόβολια, -ας (ἡ) le rayonnement
ἁμάξη, ης (ἡ) le char
ἀνέμος, -ου (ὁ) le vent
ἀπόγονοι, -ων (οἱ) les descendants
αὐτός, ή, ό il/elle
Εὐρυφάεσσα, ης (ἡ) Euryphessa
Ἔως, ἔω (ἡ) l’aurore
θνητός, -οῦ (ὁ) le mortel
ἵππος, -ου (ὁ) le cheval
Καλλιόπη, ης (ἡ) Calliope
πνοιή, -ῆς (ἡ) le souffle
Μοῦσα, -ης (ἡ) la Muse
στολή, -ῆς (ἡ) le vêtement, la robe
χροιά, -ᾶς (ἡ) la surface du corps, la peau
Ὑπερίων, ονος Hypérion
Ὠκεανός, -οῦ (ὁ) Océan
ἀγακλειτός, -ή, -όν glorieux
ἀθανάτος, η, ον immortel
ἀκάματος, -ος, -ον infatigable
ἄκρος, -α, -ον le plus élevé, en son point le plus haut
ἐυπλόκαμός, -ή, -ον aux cheveux bien tressés
θεσπέσιος = divin
κάλλος, -η, -ον beau
λαμπρός, -ά, -όν brillant
μεστός, -ή, -όν semé, parsemé
ῥοδόπηχυς, -υς, -υ aux doigts de rose χρυσόζυγος, -η, -ον = au joug d’or
Mots invariablesVerbes
ἀπὸ + génitif = à partir de
ἄρα donc
αὖτις de nouveau
αὐτόθι là-même
δια + génitif = à travers
δία + accusatif = à cause de
εἰσόκεν : avant que
ἐπὶ + génitif = sur
περὶ + génitif = autour de
ἄρχω je commence
κοσμεῖ : il embellit
λάμπει : il éclaire
παύεται : il décroît, il cesse
πέμπει : il envoie
ὑμνεῖ · il chante
χαῖρει · il salue, il se réjouit
φαίνει : il apparaît

Hélios est le premier dieu du soleil chez les Grecs. C’est progressivement qu’Apollon l’évincera.

Son identité

Hélios est né des Titans : Hypérion (dieu du feu) et Théïa.
Ses soeurs sont Séléné (la Lune) et Eos (l’Aurore).
Il est l’oeil du monde, celui qui voit tout.

Ses conquêtes et ses enfants

Hélios est à l’origine (le père pour les deux premières, le grand-père pour la dernière) de trois femmes particulièrement célèbres et terribles : Circé la magicienne de l’Odyssée, Pasiphaé l’épouse de Thésée et belle-mère incestueuse de son beau-fils, et Médée, amante de Jason.

Rhodes et son colosse

L’île de Rhodes lui voue un culte en particulier, au point de lui avoir édifié le fameux colosse : toute de bronze, la statue mesure à peu près 32 m de hauteur et demanda 12 années pour l’ériger (304 à 292) ! Elle était placée à l’entrée du port de Rhodes pour bien montrer la volonté de grandeur de l’île.

Représentation d’Hélios

Hélios sous forme humaine n’apparaît qu’au IVe s. av. J.-C.Il est généralement dressé sur son char , un disque solaire rayonnant au-dessus de la tête. La plus ancienne sculpture d’Helios encore entière est celle du fronton Est du Parthénon. Elle date de 430 av. J.-C.

Le parcours quotidien du soleil

Chaque matin, il s’éveille au chant du coq dans son palais situé à l’Extrême-Orient près de Colchis. Il parcourt ensuite le ciel sur son char auquel sont attelés 4 chevaux et se rend dans sa seconde demeure, située à l’Extrême-Occident.
Sa sœur Eos aux doigts de rosée, quitte alors l’est, où elle a passé la nuit et se rend sur un char sur le mont Olympe : là elle annonce aux dieux l’arrivée d’Hélios sur la bordure occidentale d’Océan.
C’est ici, en effet, que les chevaux du dieu Soleil se reposent en broutant dans les Îles des Bienheureux.
La nuit tombée, Hélios vogue sur l’Océan qui entoure le monde pour rejoindre l’Orient. Son char et son attelage sont placés sur un bac en or que lui a fabriqué le dieu forgeron Héphaïstos. Une cabine confortable abrite son sommeil nocturne jusqu’à l’aurore.

Face aux feux du soleil...

Plusieurs philosophes grecs ont fait du soleil l’emblème de la Vérité

- L’Eléate Parménide rapporte dans son poème « Nature », le voyage qu’il a fait dans le char du Soleil, en compagnie des filles d’Hélios. Le char solaire l’a amené de l’obscurité à la lumière, à la réalisation de ce qu’il a appelé « le cœur inébranlable de la Vérité toute ronde. »
- un autre philosophe grec, Platon, a identifié lui aussi le Soleil à la Vérité dans son ouvrage la République laissant au seul sage le privilège de pouvoir contempler en face l’astre solaire.

Activités
Traduction de l’hymne homérique.
Recherche autour de Médée, Pasiphaé et Circé : résumés succincts des légendes qui touchent chacune d’entre elles.
Trouver une reconstitution du Colosse de Rhodes. Faire une copie sur papier de cette reconstitution.
La gravure ci-dessus est une réalisation de Jan I Bruegel, dit de Velours. Essayer de retrouver le nom de l’oeuvre et un commentaire la décryptant.

Remarque : A donner aux élèves au moment de Noël, en l’honneur du nouveau soleil. Faire le rapprochement avec les diverses interprétations de l’étymologie de Noël.

Partager

Imprimer cette page (impression du contenu de la page)